Horssen, jaar 1827, akte 10.

Huwelijksakte van Walterus van der Linden en Joanna van Druijten.

Het jaar achttien honderd zeven en twintig, den Vierden Mei ten acht ure des avonds, zijn voor ons Eerste Assessor bij afwezigheid van Burgemeester; Ambtenaar van de Burgerlijken Staat van de Gemeente Druten Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid
1° van Joannes Meijer linnenwasser, oud een en dertig jaren, wonende te Afferden, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende van den Bruidegom
2° van Herman Reijers Arbeider, oud veertig jaren, wonende te Afferden Provincie Gelderland die gezegd heeft te zijn bekende van den Bruidegom;
3° van Geurt Reijen Vermeulen winkelier oud acht en dertig jaren, wonende te Afferden Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende van de Bruid;
4° van Steven van der Wielen, oud een en dertig jaren wonende te Druten Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende van de Bruid;

verschenen om eene Huwelijks-verbintenis aan te gaan: ter eenre Walterus van der Linden Arbeider, oud vijf en dertig jaren, wonende te Afferden, Provincie Gelderland

en ter andere zijde Joanna van Druijten Arbeidster, oud twee en veertig jaren, wonende te Afferden, Provincie Gelderland,

na alvorens, ingevolge de wet, te hebben opgelezen
1° de Akte van geboorte van Walterus van der Linden Bruidegom in dato den eersten Mei een duizend acht honderd zeven en twintig waaruit blijkt, dat hij gedoopt is den vier en twintigsten Julij een duizend zeven honderd een en negentig te Afferden Deest, Provincie Gelderland, zoon van Antoon van der Linden en van Maria Lamers, beiden overleden
2° de Akte van geboorte van Joanna van Druijten Bruid, in dato den zeventienden April een duizend acht honderd zeven en twintig waaruit blijkt dat zij gedoopt is den zeventienden October een duizend zeven honderd vier en tachtig te Ewijk, Provincie Gelderland, Dochter van Poulus van Druijten en van Antonia Peeters beiden overleden
3° de Akten van Huwelijks-afkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan voor het Gemeente-Huis te Druten de eerste den twee en twintigsten April achttien honderd zeven en twintig de tweede den negen en twintigsten April achttien honderd zeven en twintig acht dagen na elkander, ingevolge de wet;
4° De Akten van overlijden van Antoon van der Linden en van Maria van Rossum, ouders van den bruidegom, waaruit blijkt dat zij zijn overleden te Afferden den elfden Februarij achttien honderd en tien en den dertigsten Maart achttien honderd en negentien, zijnde ten aanzien van den geslachtnaam der Moeder comparanten en getuigen, onder aanbod van eede verklaard, dat hoewel deze op de geboorteakte des bruidegoms Maria Lamers en op haar doodattest als Maria van Rossum voorkomt, deze echter bepaaldelijk dezelfde dezis, en dit verschil alleen wordt veroorzaakt, doordat bij de opschrijving in het doopregister de voornaam van haren Vader als geslachtsnaam is ter nedergesteld.
5° De akten van overlijden van Pauwel van Drueten en van deszelfs weduwe Antonia Peters, ouders der bruid, waaruit blijkt dat zij zijn overleden te Beuningen den vier en twintigsten Juli achttien honderd drie en den vier en twintigsten November achttien honderd achttien.
6° De akte van overlijden van Hermanus Heijmeriks in leven echtgenoot van de bruid waaruit blijkt dat hij is overleden te Afferden den tienden November achttien honderd vijfentwintig.
7° Een verklaring door de Burgemeester van Druten en getuigen den dertienden April ll afgegeven constaterende het onvermogen der bruid om de aan te wendene kosten te kunnen voldoen, en zulks naar aanleiding der Wet van negen Maart achttien honderd vijftien nummer dertien.
8° De grootouders van den bruidegom en de bruid zijn allen overleden.
9° Geene oppositie is alhier ingekomen.

En eindelijk lektuur gegeven zijnde van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd: van de Huwelijken, hebben wij aan de Bruidegom en Bruid afgevraagd, of Zijl. elkander tot Echtgenooten wilden nemen, en elk van hen zulks afzonderlijk met ja beantwoord hebbende, hebben wij Eerste Assessor voornoemd, in naam van de wet verklaard, dat Walterus van der Linden en Joanna van Druijten door den echt zijn vereenigd.

Van al hetwelk wij de tegenwoordige Huwelijks-Akte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zijnde partijen is voorgelezen, hebben zij geteekend, uitgenomen Joanna van Druijten, Joannes Meijer, Herman Reijers en Geurt Reijen Vermeulen die allen hebben verklaart niet te kunnen schrijven.

Aldus gedaan en beteekend te Druten ten dage als voren.

De Eerste Assessor voornoemd,

S van der Wielen


A Schouten
W v d Einden

naar overzicht aktes