Horssen, jaar 1828, akte ..

Huwelijksacte van Wilhelmus van der Linden en Wilhelmina Janssen.

Het jaar achttien honderd acht en twintig, den achtentwintigsten Augustus ten twaalf ure des middags, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Horssen Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid
1° van Christoffel van Dam, Arbeider oud zesenveertig jaren, wonende te Horssen Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende van de Bruidegom;
2° van Willem de Kleijn Arbeider oud vier en veertig jaren, wonende te Horssen Provincie Gelderland die gezegd heeft te zijn bekende van de Bruidegom;
3° van Jan de Ruiter Metselaar oud veertig jaren, wonende te Horssen Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende van de Bruid;
4° van Gerardus Janssen, ……man, oud een en veertig jaren, wonende te Horssen Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn broeder van de Bruid;

verschenen om een Huwelijks-verbintenis aan te gaan: ter eenre Wilhelmus van der Linden Arbeider oud negen en dertig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland,

en ter andere zijde Wilhelmina Janssen, zonder beroep, oud veertig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland,

na alvorens, ingevolge de wet, te hebben opgelezen
1° de Akte van geboorte van Wilhelmus van der Linden Bruidegom in dato den vier en twintigsten April een duizend acht honderd en twintig waaruit blijkt, dat hij gedoopt is den eersten Januarij een duizend zeven honderd negen en tachtig, te Afferden en Deest, Provincie Gelderland, zoon van Joannes van der Linden, Arbeider, wonende te Alphen, en van Hermina Toonen, overleden.
2° de Akte van geboorte van Willemina Janssen Bruid, in dato den tienden April een duizend acht honderd acht en twintig waaruit blijkt, dat zij gedoopt is den zestienden Augustus een duizend zeven honderd acht en tachtig te Horssen, Provincie Gelderland, dochter van Joannes Janssen, overleden en van Joanna Gerits, zonder beroep alhier.
3° de Akten van Huwelijks-afkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan voor het Gemeente-Huis te Horssen de eerste den eersten Junij achttien honderd acht en twintig de tweede den achtsten Junij achttien honderd acht en twintig, acht dagen na elkander, ingevolge de wet;
4°De akte van overlijden van Jan Peeters, vader des bruid, waaruit blijkt dat hij is overleden te Horssen den elfden November achttien honderd een en twintig, en waarbij door de comparanten onder aanbod van zulks met eede te willen bevestigen, verklaard wat met gelijke aanbieding door de vier opgenoemde getuigen bevestigd, dat den in deze akte voorkomende Jan Peeters een en dezelfden persoon is, welke der bruid haar vader is; terwijl dit verschil in de uitdrukking des naams alleen is toe te schrijven aan het hier te lande bekende uitkomst, van de voornaam des vaders tot geslachtsnaam aan te nemen.
5° Een verklaring van onvermogen op den tienden April ll afgegeven, houdend dat de bruid buiten staat is tot de betaling van zegel en andere kosten, tot het huwelijk vereischt. 6° Joannes van der Linden vader des bruidegom en Joanna Gerits, moeder des bruid, voor ons verschenen zijnde hebben beiden hunne toestemming tot dit huwelijk te kennen gegeven. 7° Geene oppositie is alhier ingekomen.
8° Naar aanleiding van artikel deze honderd een en tdertig van het Burgerlijk Wetboek is door Wilhelmus van der Linden en Willemina Janssen voornoemd in bijzijn der vier opgemelde getuigenn, verklaard dat het kind van het mannelijk geslacht, genaamd Johannes, blijkens hun rekening en het register der geboorte akten dezer gemeente over het jaar achttien honderd en veertien op folio … nummer elf geboren van Wilhelmina Janssen van Leuwen den twaalfden november achhtien honderd en veertien deze hun aangenomen tot hunne verklaard en gewettigd wordt.

En eindelijk lektuur gegeven zijnde van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd: van de Huwelijken, hebben wij aan den Bruidegom en Bruid afgevraagd, of Zijl. Elkander tot Echtgenooten wilden nemen, en elk van hen zulks afzonderlijk met ja beantwoord hebbende, hebben wij Burgemeester voornoemd, in naam van de wet verklaard, dat Wilhelmus van der Linden en Willemina Janssen door den echt zijn vereenigd.

Van al hetwelk wij de tegenwoordige Huwelijks-Akten hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zijnde partijen is voorgelezen hebben zij geteekend uitgenomen Willemina Janssen, Willem de Kleijn, Joannes van der Linden en Joanna Gerits, die allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

Aldus gedaan en beteekend te Horssen, ten dage als voren.

De Burgemeester voornoemd, C VAN DAM
P BOUWENS VAN HORSSEN
J de Ruiter
G Janssen
W van der Linden

naar overzicht aktes