Horssen, jaar 1853, akte 15.

Overlijdensacte van Pieter van der Linden.

Het jaar achttien honderd drie en vijftig, den zevenentwintigsten Mei, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen Provincie Gelderland, verschenen Cornelis van der Linden, arbeider oud veertig jaren wonende te Horssen, die zich heeft opgegeven te zijn zoon van de overledene; en Jacob van den Hazelkamp landbouwer, oud zesenvijftig jaren, wonende te Horssen, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene ; die ons hebben verklaard, dat Piet van der Linden, arbeider weduwnaar van Maria van de Vliervoet zoon van wijlen Jan van der Linden en van wijlen Johanna Velt, oud vijfenzeventig jaren, geboren te Horssen, laatstelijk gewoond hebbende te Horssen, is overleden den zesentwintigsten Mei achttien honderd drie en vijftig te Horssen des avonds ten negen ure.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben zij geteekend.

De Ambtenaar voornoemd,

C van der Linden

G Bernts J V D HAZELKAMP

naar overzicht aktes