Horssen, akte


Geboorte aangifte van Maria van der Linden, 12-01-1814.

Op heden den twaalfden van de maand Januarij een duizend acht hondert en veertien s voormiddags ten tien uuren is gecompareed voor mij Pieter Bouwens van Horssen Burgemeester van Horssen kwartier van Nijmegen Departement van de Boven IJssel fungerend als openbaar Beampte van den Burgerlijken Staat Goossen van der Linden arbijder oud negen en dertig jaaren woonende te Horssen Departement van de Boven IJssel, geadsisteert door twee getuijgen den eersten Jan van Gelder arbijder oud twee en sestig jaaren, den tweeden Willem Carpaij kuijper oud een en sestig jaaren bijden woonende te Horssen voorschreven

welke mij heeft verklaart dat Johanna Vink wettige husvrouw van Goossen van der Linden den twaalfde Januarij een duizend acht hondert en veertien des morgens om een uur bevallen is, van een kind zijnde van het vrouwelijke geslagt aan het welke hij verklaard heeft den naam van Maria te geven --- Ingevolge deze verklaring en ten verzoeke van den vader van het kind heb ik daarvan de tegenwoordige Acte opgestelt welke de comparant en getuijgen benevens mij hebben getekend.

P Bouwens van Horssen

Goossen van der Linden
Jan van Gelder
W Carpai


naar overzicht aktes