Horssen, jaar 1854, akte 8.


Geboorteacte van Jan van der Linden

Het jaar achttien honderd vier en vijftig, den zevenden Maart, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, verschenen Cornelis van der Linden, Tolgaarder oud eenenveertig jaren, wonende te Horssen; die ons heeft verklaard, dat op den zevenden Maart, ten zeven ure des morgens te Horssen is geboren een kind van het mannelijke geslacht van Zijne echtgenoote Theodora Tromp; aan welk kind hij heeft verklaard den voornaam te geven van Jan.

De gezegde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gijsbert Vos arbeider, wonende te Horssen oud zes enveertig jaren, en van Gradus van den Heuvel arbeider, wonende te Horssen, oud dertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-akte aan de deklarant en aan de getuigen hebben zij getekend uitgezonderd Gradus van den Heuvel, die verklaard niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar voornoemd;


C van der Linden
G Bernts
Gijsbertus Vos

naar overzicht aktes