Druten, jaar 1904, akte 6.

Overlijdenssacte van Gijsbertus van der Linden.

Heden, den vijfentwintigsten Januari negentienhonderd vier verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Druten: Marinus van der Linden oud achtentwintig jaren, van beroep voerman, wonende te Horssen zoon van de overledene; en Petrus van Beuningen, oud zevenentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Horssen neef van den overledene, verklarende dat op den vijfentwintigsten Januari dezer jaar, des morgens te halfacht uren,

Gijsbertus van der Linden van beroep planter, weduwnaar van Johanna van Beuningen,

in den ouderdom van achtenvijftig jaren levenloos uit de Wetering onder Afferden gemeente Druten is opgehaald. De overleden was geboren te Horssen, woonde laatstelijk aldaar en was zoon van wijlen de echtelieden Johannes van der Linden en Maria Velt.

En hebben wij deze akte voorgelezen aan de aangevers, die ze met ons hebben geteekend.

De Ambtenaar voornoemd,
……………….
M v d Linden
P v Beuningen

naar overzicht aktes