Horssen, jaar 1874, akte 7.

Huwelijksacte van Gijsbertus van der Linden en Johanna van Beuningen.

Het jaar achttien honderd vier en zeventig; den zevenden Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, in het Gemeente-huis, in tegenwoordigheid van
1░ Aart van den Heuvel landbouwer, oud vijfenzestig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende des bruidegoms;
2░ Johannes Kersten landbouwer, oud tweeenzestig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende des bruidegoms;
3░ Henricus Arts bakker, oud drieendertig jaren, wonende te Leusden, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;
4░ Adrianus Arts secretaris, oud eenenzestig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;

verschenen: ter eenre Gijsbertus van der Linden jongman, van beroep arbeider oud achtentwintig jaren, wonende te Horssen, meerderjarige zoon van Johannes van der Linden arbeider, wonende te Horssen en van Maria Velt overleden

en ter andere zijde Johanna van Beuningen jonge dochter zonder beroep, oud dertig jaren, wonende te Horssen, meerderjarige dochter van Francis van Beuningen riet- en stroodekker, wonende te Horssen en van Petronella Uijen overleden

die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1░ de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den eenentwintigsten Mei een duizend acht honderd vijfenveertig te Horssen;
2░ de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij geboren is den drieentwintigsten Februarij een duizend acht honderd vierenveertig te Horssen.
3░ Een certificaat ten blijken den bruidegom aan zijne verpligting omtrent de nationale militie voldaan heeft.
4░ De akte van overlijden van Maria Velt in leven moeder des bruidegoms.
5░ Gelezen de akten van alhier plaats gehad hebbende huwelijksafkondigingen op Zondagen den zeventwintigsten April en derden Mei dezes jaars, waartegen geene stuiting is beteekend geworden.
6░ Gehoord de mondelinge toestemming tot dit huwelijk door den vader des bruidegoms alhier tegenwoordig gegeven.

Eindelijk nadat Ún bruidegom Ún bruid, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat

Gijsbertus van der Linden en Johanna van Beuningen

door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de partijen, de getuigen en de vader des bruidegoms hebben onderteekend.

De Ambtenaar voornoemd,
Th Zegers
G van der Linden
J van Beuningen
A van den Heuvel
J Kersten
H Arts
A Arts
Joh s van der Linden

naar overzicht aktes