Horssen, jaar 1887, akte 1.

Huwelijksacte van Nikolaas van Rijn en Elisabeth van der Linden.

Het jaar achttien honderd zeven en tachtig, den derden Februarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, in het Gemeente-huis, in tegenwoordigheid van
1° Jacobus van Rijn arbeider, oud drieenveertig jaren, wonende te Puiflijk, die gezegd heeft te zijn broeder des bruidegoms;
2° Cornelis van der Linden tabaksplanter, oud drieenveertig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn broeder der bruid;
3° Gradus van Beuningen riet en stroodekker, oud eenenveertig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn zwager der bruid;
4° Jacobus Tromp, kleermaker, oud zesenvijftig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn neef der bruid;

verschenen: ter eenre Nikolaas van Rijn jongman van beroep arbeider oud tweeendertig jaren, wonende te Puiflijk, meerderjarige zoon van Peter van Rijn en van Eva Francisca van de Pol beide overleden

en ter andere zijde Elisabeth van der Linden jonge dochter zonder beroep, oud negenentwintig jaren; wonende te Horssen, meerderjarige dochter van Cornelis van der Linden en van Theodora Tromp beide overleden

die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1° de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den dertigsten December een duizend acht honderd vierenvijttig te Puiflijk;
2° de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij geboren is den eenendertigsten Maart een duizend acht honderd zevenenvijftig te Horssen
3° Een certificaat ten blijke den bruidegom aan zijne verplifting omtrent de Nationale Militie heeft voldaan
4° De akte van overlijden van Cornelis van der Linden in leven vader der bruid
5° De akte van overlijden van Theodora Tromp in leven moeder der bruid
6° Een akte ten blijke de huwelijksafkondigingen op zondagen den drieentwintigsten Januarij en dertigsten Januarij achttien honderd zeven en tachtig te Druten woonplaats des bruidegoms, zonder stuiting hebben plaats gehad.
7° Gelezen de akten van alhier plaats gehad hebbende huwelijksafkondigingen op zondagen den drie en twintigsten en den dertigsten Januarij achttien honderd en zevenentachtig waartegen geen stuiting is beteekend geworden

Eindelijk nadat en Bruidegom en Bruid, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der Wet verklaard, dat

Nikolaas van Rijn en Elisabeth van der Linden

door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de partijen en de getuigen hebben onderteekend.

De Ambtenaar voornoemd,
…………………van Horssen
N v Rijn
E v d Linden
J van Rijn
C v d Linden
G v Beuningen
J Tromp

naar overzicht aktes