Horssen, jaar 1899, acte 2.

Overlijdensacte van Cornelis van der Linden.

Den zevenentwintigsten Februari achttienhonderd negen en negentig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Horssen, verschenen Gradus van Beuningen rietdekker oud drie en vijftig jaren, wonende te Horssen, zwager van den overledene; en Cornelis Mulders verver, oud veertig jaren, wonende te Horssen bekende van den overledene, die mij hebben verklaard, dat Cornelis van der Linden, landbouwer echtgenoot van Johanna Maria Klaassen; zoon van wijlen Cornelis van der Linden en van wijlen Theodora Tromp, geboren te Horssen, laatstelijk gewoond hebbende te Horssen, in den ouderdom van vijf en vijftig jaren is overleden te Horssen, op den zesentwintigsten Februari dezes jaars, des namiddags te drie uren.
Ik heb deze akte aan de aangevers voorgelezen, die ze met mij hebben geteekend.

De Ambtenaar voornoemd,
…………….

G van Beuningen
C Mulders

naar overzicht aktes