Horssen, jaar 1887, akte 2.

Huwelijksacte van Cornelis van der Linden en Hermina van der Wielen.

Het jaar achttien honderd zeven en tachtig, den elfden November zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, in het Gemeente-huis, in tegenwoordigheid van
1° Adrianus Arts oud-secretaris, oud vierenzeventig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende des bruidegoms;
2° Henricus Arts secretaris, oud zevenenveertig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende des bruidegoms;
3° Jacobus Tromp kleermaker, oud negenenvijftig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn neef der bruid;
4° Piet Diebels, arbeider, oud vijftig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;

verschenen: ter eenre Cornelis van der Linden jongman van beroep arbeider oud vierenveertig jaren, wonende te Horssen, meerderjarige zoon van Cornelis van der Linden en van Theodora Tromp beide overleden

en ter andere zijde Hermina van der Wielen jonge dochter zonder beroep, oud veertig jaren; wonende te Horssen, meerderjarige dochter van Hendrik Vincentius van der Wielen overleden en van Elisabeth Beidix, arbeidster wonende mede te Horssen

die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1° de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den zevenentwintigsten October een duizend acht honderd drieenveertig te Horssen;
2° de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij geboren is den tweeden Januarij een duizend acht honderd zevenenveertig te Appeltern
3° Gelezen de akten van alhier plaats gehad hebbende huwelijksafkondigingen op Zondagen van den dertigsten October en zesden November achttien honderd en zevenentachtig waartegn geen stuiting is beteekend geworden

Eindelijk nadat en Bruidegom en Bruid, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der Wet verklaard, dat

Cornelis van der Linden en Hermina van der Wielen

door den echt zijn vereenigd. Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met den bruidegom en de getuigen ondertekend verklarende de bruid niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar voornoemd,
…………………
C v d Linden
A Arts
H Arts
J Tromp
P Diebels

naar overzicht aktes