Horssen, jaar 1880, acte 6.

Overlijdensacte van Cornelis van der Linden.

Het jaar achttien honderd tachttig, den achttienden Februarij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, verschenen Jan van der Linden, arbeider oud vijfentwintig jaren wonende te Horssen, die zich heeft opgegeven te zijn zoon van de overledene; en Jacobus Tromp kleermaker, oud eenenvijftig jaren, wonende te Horssen, die zich heeft opgegeven te zijn neef van den overledene ; die ons hebben verklaard, dat Cornelis van der Linden van beroep akkerbouwer echtgenoot van Theodora Tromp zoon van wijlen Piet van der Linden en van wijlen Maria Fliervoet, oud zesenzestig jaren, geboren te Horssen, laatstelijk gewoond hebbende te Horssen, is overleden den zeventienden Februarij achttien honderd tachtig, te Horssen des voormiddags ten elf ure.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood Akte aan de deklaranten, hebben zij met ons geteekend.

De Ambtenaar voornoemd,
……………..

J van der Linden
J Tromp

naar overzicht aktes