Horssen, jaar 1839, akte 4.

Huwelijksacte van Cornelis van der Linden en Theodora Tromp.

Het jaar achttien honderd negen en dertig, den vijfden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis in tegenwoordigheid van
1° Jan Herman Raben, tabaksplanter, oud een en zeventig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende van den bruidegom;
2° Jan Rigters, landbouwer, oud acht en veertig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende der bruid;
3° Migchiel de Groen, landbouwer, oud zeven en veertig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn buurman der bruid;
4° Jan Jacob Burgers, tuinman, oud zes en vijftig jaren, wonende te Horssen, die gezegd heeft te zijn bekende der bruidegom;

verschenen: ter eenre Cornelis van der Linden, dienstknecht, oud zes en twintig jaren, wonende te Horssen, meerderjarige zoon van Pieter van der Linden, arbeider, mede te Horssen woonachtig, en van Maria van de Vliervoet, overleden.

en ter andere zijde Theodora Tromp, dienstmeid, oud vijf en twintig jaren; wonende te Horssen, meerderjarige dochter van Ariaan Tromp, overleden en van Elisabet Pansier, zonder beroep, wonende mede te Horssen;

welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1° de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij geboren is den vier en twintigsten April een duizend acht honderd en dertien, te Horssen voormeld;
2° de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den twintigsten April een duizend acht honderd en veertien te Horssen ; vervat bij akte van bekendheid gepasseerd voor het kantongeregt te Druten den negenentwintigsten November achttien honderd negenendertig, behoorlijk op de minute geregistreerd.
3° Een certificaat door den Heere Staatsraad Gouverneur deze Provincie, den zevenden November ll afgegeven, houdende dat de bruidegom aan zijne verpligting, ten aanzien der wet op de nationale militie, naar behoren heeft voldaan.
4° De akte van overlijden van Maria van de Vliervoet, in leven moeder des bruidegoms, waaruit blijkt dat zij is overleden te Horssen den achttienden October achttien honderd en negentien.
5° De akte van overlijden van Ariaan Tromp, in leven vader der bruid, waaruit blijkt dat hij is overleden te Horssen, den negen en twintigsten Julij achttien honderd vijfen dertig.
6° Een certificaat van onvermogen door den Heere Burgemeester der Heerlijkheid Horssen en getuigen, den acht en twintigsten November ll afgegeven, ten gevolge waarvan de onder N° 2 aangehaalde akte van bekendheid ten behoeve der bruid gratis en zonder zegel is uitgereikt.
7° De vereiste afkondigingen van dit huwelijk hebben binnen deze gemeente op de zondagen van den vier en twintigsten November en den eersten December ll, ingevolge de wet plaats gehad, zonder dat stuiting daartegen is ingekomen.
8° Pieter van der Linden, vader der bruidegom en Elisabet Pansier, moeder der bruid, voor ons verschenen zijnde, hebben hunne toestemming tot dit huwelijk in tegenwoordigheid der vier opgenoemde getuigen, mondeling te kennen gegeven.

Nadat eindelijk de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat Cornelis van der Linden en Theodora Tromp door den echt zijn vereenigd.

Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de tegenwoordig zijnde partijen geteekend hebben. met uitzondering van Pieter van der Linden, Elisabet Pansier en Theodora Tromp welke allen verklaarden niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
P J …………………Horssen
J H Rabe
J J Burgers
J Rigters
M de Groen
C van der Linden

naar overzicht aktes