Horssen, jaar 1885, akte 10.

Overlijdenssacte van Bernardus van der Linden.

Het jaar achttien honderd vijf en tachtig, den dertigsten Juni, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, verschenen Cornelis van der Linden, tabaksplanter, oud tweeenveertig jaren, wonende te Horssen die zich heeft opgegeven te zijn broeder van den overledene; en Henricus Arts, brievengaarder oud vierenveertig jaren wonende te Horssen die zich heeft opgegeven te zijn bekende van den overledene; die ons hebben verklaard, dat

Bernardus van der Linden zonder beroep ongehuwd zoon

van wijlen Cornelis van der Linden en van wijlen Theodora Tromp oud drieendertig jaren geboren te Horssen laatstelijk gewoond hebbende te Horssen, is overleden den dertigsten Juni achttien honderd vijf en tachtig te Horssen des middags ten twee ure.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben zij met ons geteekend.

De Ambtenaar voornoemd,
……………….
C v d Linden
H Arts

naar overzicht aktes