Huwelijksakte van Gijsbertus van der Linden en Hanna Quint.

In het jaar achttien honderd dertig den vier en twintigsten November des middags compareerde voor ons Jean Theodoor van de Kasteele Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente van Beusichem Provincie Gelderland

Gijsbert van der Linden werkman oud vier en twintig jaren geboren te Horssen en wonende te Beusichem, zoon van Goossen van der Linden domicilieerd te Gouda zijne toestemming tot dit huwelijk gegeven bij akte in dato den negen en twintigsten der vorige maand voor den Notaris den Brummelen en getuigen te Gouda gepareerd, den eersten daarna door den Heer President der Regtbank van eersten aanleg te Rotterdam gelegaliseerd en den negen en twintigsten daar te voren geregistreerd te Gouda en van Johanna Vink overleden te Horssen den zes en twintigsten Julij achttienhonderd twee en twintig blijkens extract uit het register der overledenen op den acht en twintigsten Junij dezes jaar van den Heer Burgemeester van Horssen afgegeven en door den Heer President der Regtbank van eersten aanleg te Nijmegen

certificaat

Gouverneur dezer Provincie afgegeven.

En Hanna Quint zonder beroep oud vier en twintig jaren geboren te Beusichem en wonende te Zoelmond dochter van Jan Hendrik Quint zonder beroep en van Lena Korf wonende mede te Zoel mond hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende

hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor op den huis dezer Gemeente zijn geschied namenlijk de eerste op zondag den veertienden dezer en de tweede op zondag den een en twintigsten daarna, beide des voormiddags te elf uren. Geene verhinderingen tegen Huwelijk ter onzen kennis zijnde gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende; en na voorlezing van alle de voorgemelde stukken, alsmede van het zesde hoofdstuk van den van het burgerlijk wetboek tot opschrift hebbende “van het huwelijk” der aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en vrouw wilden nemen waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat Gijsbertus van der Linden en Hanna Quint door het huwelijk zijn verbonden; waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Aart van Mourik, koopman oud vier en dertig jaren, Derk Prijs voerman oud drie en zeventig jaren, Gijsbert van Oijen werkman oud twee en dertig jaren en Jacob Timmer veldwachter oud acht en veertig jaren, allen wonend binnen dezer gemeente, welke deze met ons en de comparant geteekend hebben verklaarde de comparante Derk Prijs, Gijsbert van Oijen niet te kunnen schrijven.

J Th van de Kasteele

Gijs van der Lienden
A van Mourik
J Timmer

naar overzicht aktes