Huwelijksakte van Johannes van der Linden en Maria Velt.

Het jaar achttien honderd en acht en dertig, den twintigsten Februarij ten vier ure des namiddags, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid
1° van Johannes van den Akker, arbeider, oud zes en zestig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn buurman van den Bruidegom;
2° van Mathijs Hoogstraten, arbeider, oud zestig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn buurman der Bruid;
3° van Gerrit Janssen, timmerman, oud een en vijftig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn oom van den Bruidegom;
4° van Jan Richters, landbouwer, oud zeven en veertig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn neef van de Bruid;

verschenen, om eene Huwelijks-verbindtenis aan te gaan:
ter eenre Johannes van der Linden, arbeider, oud drie en twintig jaren, wonende te Horssen, Provincie Gelderland,
en ter andere zijde Maria Velt, dienstmeid, oud acht en twintig jaren; wonende te Horssen, Provincie Gelderland;

na alvorens, ingevolge de wet, te hebben opgelezen
1° de Akte van geboorte van Johannes van der Linden, Bruidegom, in dato den twaalfden Februarij een duizend acht honderd achtendertig waaruit blijkt, dat hij geboren is den twaalfden November een duizend acht honderd en veertien, te Horssen Provincie Gelderland, zoon van Wilhelmus van der Linden, arbeider en van Wilhelmina Janssen van Leuwen beiden wonende te Horssen
2° de Akte van geboorte van Maria Velt Bruid, in dato den twaalfden Februarij een duizend acht honderd acht en dertig, waaruit blijkt, dat zij gedoopt is den derden December één duizend acht honderd en negen te Horssen, Provincie Gelderland, dochter van Joannes Velt en van Gosuina Konings, beiden overleden.
3° de Akten van Huwelijks-afkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan voor het Gemeente-Huis te Horssen, de eerste den vierden Februarij achttien honderd achtendertig en de tweede den elfden Februarij achttien honderd achtendertig, acht dagen na elkander, ingevolge de wet;
4° Een certificaat door den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Gelderland, den negen en twintigsten Januarij ll afgegeven houdende dat de bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der wet op de nationale militie naar behoren heeft voldaan.
5° De akten van overlijden van Jan Veldt en van Gozewina Konings, in leven ouders der bruid, waaruit blijkt dat zij zijn overleden te Horssen,den dertienden December achttien honderd drie en twintig, en den achttiende November achttien honderd en twintig.
6° De akten van overlijden van Ot Velt en van Lijp weduwe Ot Velt, in leven Grootouders der bruid van vaderszijde, waaruit blijkt dat zij zijn overleden te Horssen den achtsten Maart zeventien honderd drie en zeventig en den zestienden Januarij zeventien honderd een en negentig.
7° De akten van overlijden van Francis Konings en van Derris Janssen in leven Grootouders der bruid van moederszijde, waaruit blijkt dat zij zijn overleden te Appeltern den twee en twintigsten Julij achttien honderd vijf en dertig en den een en dertigsten December achttien honderd en twintig.
8° Wilhelmus van der Linden, vader van den bruidegom, voor ons verschenen zijnde, heeft zijne toestemming tot dit huwelijk , in tegenwoordigheid der vier opgenoemde getuigen te kennen gegeven.
9° Geene oppositie is alhier ingekomen.

En eindelijk lektuur gegeven zijnde van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd: van de Huwelijken, hebben wij aan den Bruidegom en Bruid afgevraagd, of Zijl. Elkander tot Echtgenooten wilden nemen, en elk van hen zulks afzonderlijk met ja beantwoord hebbende, hebben wij Burgemeester voornoemd, in naam van de wet verklaard, dat Johannes van der Linden en Maria Velt door den echt zijn vereenigd.

Van al hetwelk wij de tegnewoordige Huwelijks-Acte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zijnde partijen is voorgelezen, hebben zij geteekend, uitgenomen Wilhelmus van der Linden en Johannes van den Akker welke beiden hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

De Burgemeester, Ambtenaar voornoemd,
P J …………………Horssen
F Hoogstraten
G Janssen
J Richters
Joh s van der Linden
Maria Velt

naar overzicht aktes