[vlag-ned]   [vlag-eng]   [vlag-dui]   [vlag-fra]   [vlag-spa]


Verantwoording.

Onderzoek naar je naaste en verre familie is een intensieve bezigheid, maar ook een grote uitdaging. Ben je eenmaal zover gevorderd, dat niet dagelijks "nieuwe" familieleden zich aandienen, dan komt het moment dichterbij om het vele gevonden materiaal te publiceren.

Deze site is het resultaat van die vele uren onderzoek. Geleidelijke opbouw, uitbreiding en verbetering van de informatie is sinds april 2006 aan de gang. In de jaren 2007 en 2008 is vooral de uitbreiding van de huidige generaties onderzocht. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van meer dan 70 naamgenoten (van der Linden en van der Lienden) en ruim 1000 aanverwante familieleden. Begin 2009 telt de familie meer dan 400 van der Lindens en van der Liendens en ruim 5800 personen in aangetrouwde families.

In 2009 is het verleden van de verschillende families vóór 1800 verder onderzocht. Eén nieuwe naamgenoot is daarbij in de tweede generatie toegevoegd, maar tot heden is het bij de geboorte/doop gebleven. Ook één boreling uit 2008 is opgenomen. De informatie over veel aangetrouwde families is aanzienlijk uitgebreid. De details van al dit speurwerk staan vermeld onder de linkernavigatie "parenteel”.

In 2010 is verder gezocht naar informatie over de oudste generaties van de familie. Daarbij kwamen twee magescheiden aan het licht. Een magescheid is een soort testament, maar met dit verschil dat niet de ouders hun erfenis vastleggen voor hun kinderen. De kinderen leggen na de dood van hun ouders vast, hoe zij de erfenis van hun ouders met elkaar verdelen. Tevens is in de verschillende dorpen in Oost Brabant gezocht naar "van der Linden"s. Omdat onderzoek nog niet heeft geleid tot een koppeling van de families, zijn de gegevens hiervan opgenomen onder de linkernavigatie "geen familie".

Onderzoek in 2011 heeft nog geen doorbraak opgeleverd naar de verschillende dorpen in Oost Brabant. Wel is een aansluiting dichterbij gekomen, in die zin, dat meer informatie leidt tot de voorlopige conclusie, dat er waarschijnlijk geen verband is. Enige aangetrouwde families zijn in kaart gebracht. De stamboom is volledig gemaakt door alle afstammelingen van de oudste voorvader en hun naaste familie met naam op te nemen.

In 2012 zijn van alle families ontbrekende en onbekende gegevens van personen (in totaal meer dan 1150 personen) uitgezocht en toegevoegd; dit geschiedde voornamelijk via internet, waar steeds meer originele documenten rechtstreeks zijn in te zien.

Ook in 2013 zijn de ontbrekende akten en de gegevens daarin van 601 personen uitgezocht en toegevoegd. Slechts 1 Van der Linden is gevonden in de moderne takken van de familie; helaas was het een doodgeboren meisje.

Het overlijden van Gosuinus van der Linden in 1832 te Hoorn, het huwelijk van zijn dochter Maria met Gerrit Verbiest in 1835 te Leiden en hun 8 kinderen zijn belangrijke vondsten in 2014. Ook de 5 kinderen van Jan van der Linden en Magdalena Maria Kriellaart zijn met meer details toegevoegd. Allen behoren tot de Rotterdamse tak van de familie. Tycho van der Linden, geboren op 5 mei 2014 in Delft is voorlopig de jongste telg in de stamboom. In totaal zijn er 12 naamgenoten aan de familie toegevoegd.

Het jaar 2015 is het jaar van aanvulling van ontbrekende akten en datums. Er zijn geen nieuwe ontdekkingen gedaan. Het fotoboek toont de eerste foto's van de familie, ansichtkaarten van Kaatsheuvel en postzegels met het stempel Kaatsheuvel.

De familie kent thans drie hoofdtakken met als belangrijke vestigingsplaatsen Rotterdam, Kaatsheuvel en De Bilt.

Vanwege privacy van u allen kunt u de recente gegevens over uzelf en uw naaste familie niet op deze site vinden. Wilt u hierover iets weten, mail mij dan, opdat ik u persoonlijk deze informatie kan verstrekken. Heeft u anderzijds interessant materiaal of gegevens over de familie, laat mij dat weten.

E-mail

begin pagina

Accountability.

Research into your neighbor and distant relatives is an intensive activity, but also a great challenge. Once you are advanced so far that not daily "new" family arise, then the moment comes closer to republish many found materials.

This site is the result of many hours research. Gradual build-up, expansion and improvement of the information since April 2006 underway. In the years 2007 and 2008, especially the expansion of the current generations studied. This has led to an expansion of more than 70 namesakes (van der Linden and van der Lienden) and over 1,000 related family members. In early 2009 the family for over 400 van der Lindens and van der Liendens and employs over 5800 people in-laws families.

In 2009, the history of the different families investigated further before 1800. One new namesake is thereby added in the second generation, but until now it has remained. At birth / baptism Also one newborn in 2008 is included. The information on many in-laws family has expanded considerably. The details of all this detective work are listed under the left menu "descendant".

In 2010, seeking further information on the oldest generations of the family. This revealed two separate mage to light. A mage distinction is a testament, but the difference is not that the parents establish their legacy for their children. The children put after the death of their parents determine how they divide the legacy of their parents together. Also in the various villages in East Brabant searched for "van der Linden”s. Because research has not yet led to a coupling of the families, the details of which are included in the left menu "no family".

Research in 2011 has yielded no breakthrough to the various villages in East Brabant. However, a connection come closer, in the sense that more information leads to the provisional conclusion that there is probably no connection. Some in-laws families have been mapped. The pedigree is entirely made by all descendants of the oldest ancestor and their immediate family to include by name.

In 2012 all the families of missing and unknown data of individuals (a total of more than 1150 people) selected and added; this was done primarily through the Internet, where more and more original documents directly to see.

Also in 2013, the missing documents and the data of 601 people selected and added. Only one Van der Linden is found in modern branches of the family; unfortunately it was a stillborn girl.

The death of Gosuinus van der Linden in 1832 in Hoorn, the marriage of his daughter Maria with Gerrit Verbiest in 1835 in Leiden and their eight children are important finds in 2014. The five children of Jan van der Linden and Mary Magdalene Kriellaart added with more details. All belong to the Rotterdam branch of the family. Tycho van der Linden, born on May 5, 2014 in Delft is currently the youngest in the family tree. In total there are 12 namesakes added to the family.

The year 2015 is the year of completion of missing documents and dates. There are no new discoveries. The book shows the first pictures of the family, postcards of Kaatsheuvel and stamps with the stamp Kaatsheuvel.

The family currently has three main branches with the important locations Rotterdam, Kaatsheuvel and De Bilt.

Due to privacy of all of you can not find the latest information about yourself and your immediate family on this site. Would you know anything about this, please mail me, so that I can personally provide this information. Do you have the other interesting material or information about the family, let me know.

E-mail

begin pagina

Rechenschaftspflicht.

Forschung in Ihrem Nachbarn und entfernten Verwandten ist eine intensive Tätigkeit, aber auch eine große Herausforderung. Sobald Sie so weit, dass nicht täglich "neue" Familie entstehen fortgeschritten sind, dann kommt der Moment näher zu veröffentlichen viele gefundenen Materialien.

Diese Website ist das Ergebnis von vielen Stunden der Forschung. Schrittweisen Aufbau, Erweiterung und Verbesserung des Informations ist seit April 2006 im Gange. In den Jahren 2007 und 2008, vor allem der Ausbau der heutigen Generationen untersucht. Dies hat zu einer Ausdehnung von mehr als 70 Namensvettern (van der Linden und van der Lienden) und über 1.000 verwandte Familienmitglieder geführt. Anfang 2009 wird die Familie seit über 400 van der Lindens und van der Liendens und beschäftigt mehr als 5800 Menschen in-Gesetze Familien.

Im Jahr 2009, die Geschichte der verschiedenen Familien untersucht weiter vor 1800. Eine neue Namensgeber ist dabei in der zweiten Generation aufgenommen, aber bis jetzt ist es geblieben ist. Bei der Geburt / Taufe Auch eines Neugeborenen im Jahr 2008 ist im Lieferumfang enthalten. Die Informationen auf viele in-Gesetze Familie hat sich erheblich erweitert. Die Details dieser ganzen Detektivarbeit werden unter dem linken Menü "Nachkomme" aufgeführt.

Im Jahr 2010, die weitere Informationen zu den ältesten Generationen der Familie. Dabei zeigte sich, zwei getrennte Magier auf Licht. Ein Magier Unterscheidung ist ein Beweis, aber der Unterschied ist nicht so, dass die Eltern ihr Erbe zu schaffen für ihre Kinder. Die nach dem Tod der Eltern setzen Kinder bestimmen, wie sie das Erbe ihrer Eltern zusammen teilen. Auch in den verschiedenen Dörfern in Ost-Brabant nach "van der Linden“s. Weil die Forschung noch nicht zu einer Kopplung der Familien führte, werden die Details, von denen in der linken Menü "keine Familie" enthalten.

Forschung im Jahr 2011 hat keinen Durchbruch in den verschiedenen Dörfern in Ost-Brabant ergab. Jedoch ein Zusammenhang näher, in dem Sinne kommen, dass mehr Informationen zu dem vorläufigen Schluss, dass es wohl keine Verbindung. Einige in-Gesetze Familien wurden abgebildet. Der Stammbaum ist komplett von allen Nachkommen des ältesten Vorfahren und ihre unmittelbaren Familien gemacht, um von Namen enthalten.

Im Jahr 2012 alle Familien der vermissten und unbekannte Daten von Personen (insgesamt mehr als 1150 Personen) ausgewählt und hinzugefügt; dies wurde vor allem durch das Internet, wo immer mehr Original-Dokumente direkt zu sehen, getan.

Auch im Jahr 2013, die fehlenden Unterlagen und die Daten von 601 Personen ausgewählt und aufgenommen. Nur ein Van der Linden ist in der modernen Zweige der Familie gefunden; leider war es eine Totgeburt Mädchen.

Der Tod von Gosuinus van der Linden 1832 in Hoorn, die Ehe seiner Tochter Maria mit Gerrit Verbiest 1835 in Leiden und ihren acht Kindern sind wichtige Funde im Jahr 2014. Die fünf Kinder von Jan van der Linden und Maria Magdalena Kriellaart aufgenommen mit mehr Details. Alle gehören der Rotterdam Zweig der Familie. Tycho van der Linden, am 5. Mai 2014 in Delft geboren ist derzeit der jüngste in der Familie Baum. Es befinden sich insgesamt 12 Namensträger der Familie aufgenommen.

Das Jahr 2015 ist das Jahr der Fertigstellung der fehlenden Dokumente und Daten. Es sind keine neuen Entdeckungen. Das Buch zeigt die ersten Bilder von der Familie, Postkarten von Tilburg und Briefmarken mit dem Stempel Kaatsheuvel.

Die Familie hat derzeit drei Hauptäste mit den wichtigen Standorten Rotterdam, Kaatsheuvel und De Bilt.

Aus Datenschutz von euch allen nicht finden können, die neuesten Informationen über sich selbst und Ihre unmittelbare Familie auf dieser Website. Möchten Sie etwas über diese wissen, bitte Mail an mich, so dass ich persönlich diese Informationen. Haben Sie die anderen interessanten Materialien oder Informationen über die Familie haben, lassen Sie es mich wissen.

E-mail

begin pagina

La reddition de comptes.

La recherche sur votre voisin et parents éloignés est une activité intensive, mais aussi un grand défi. Une fois que vous êtes avancé si loin que pas tous les jours "nouvelle" famille se pose, alors le moment est plus proche de republier beaucoup de matériaux trouvés.

Ce site est le résultat de la recherche de nombreuses heures. L'accumulation progressive, l'expansion et l'amélioration de l'information depuis Avril 2006 en cours. Dans les années 2007 et 2008, en particulier l'expansion des générations actuelles étudié. Cela a conduit à une expansion de plus de 70 homonymes (van der Linden et van der Lienden) et plus de 1000 membres de la famille liés. Au début de 2009, la famille depuis plus de 400 van der Lindens et van der Liendens et emploie plus de 5800 personnes dans-lois familles.

En 2009, l'histoire des différentes familles étudiée plus avant 1800. Une nouvelle homonyme est ainsi ajouté à la deuxième génération, mais jusqu'à maintenant, il est resté. A la naissance / baptême Aussi un nouveau-né en 2008 est inclus. Les informations sur de nombreux beaux-parents la famille s'est considérablement élargie. Les détails de tout ce travail de détective sont répertoriés sous le menu de gauche "descendant".

En 2010, à la recherche de plus amples informations sur les anciennes générations de la famille. Cette étude a révélé deux mage séparé à la lumière. Une distinction de mage est un témoignage, mais la différence n'est pas que les parents établissent leur héritage pour leurs enfants. Les enfants mettent après la mort de leurs parents déterminent la façon dont ils se partagent l'héritage de leurs parents ensemble. Dans les différents villages de l'Est du Brabant aussi cherché l "van der Linden". Parce que la recherche n'a pas encore abouti à un couplage des familles, dont les détails sont inclus dans le menu de gauche «sans famille».

Recherche en 2011 a donné aucune percée aux différents villages de l'Est du Brabant. Toutefois, une connexion se rapprocher, en ce sens que plus d'informations conduit à la conclusion provisoire qu'il n'y a probablement pas de connexion. Certaines familles de règlements ont été cartographiés. Le pedigree est entièrement réalisé par tous les descendants de l'ancêtre le plus ancien et leur famille immédiate à inclure par nom.

En 2012, toutes les familles de disparus et des données inconnues de personnes (pour un total de plus de 1150 personnes) sélectionnés et ajoutés; cela a été fait principalement par Internet, où les documents de plus en plus originaux directement à voir.

Toujours en 2013, les documents manquants et les données de 601 personnes sélectionnées et ajoutées. Un seul Van der Linden se trouve dans les branches modernes de la famille; malheureusement, il était une fille mort-né.

La mort de Gosuinus van der Linden en 1832 à Hoorn, le mariage de sa fille Maria avec Gerrit Verbiest en 1835 à Leiden et leurs huit enfants sont découvertes importantes en 2014. Les cinq enfants de Jan van der Linden et Marie-Madeleine Kriellaart ajoutés plus de détails. Tous appartiennent à la branche de Rotterdam de la famille. Tycho van der Linden, né le 5 mai 2014 à Delft est actuellement le plus jeune dans l'arbre généalogique. Au total il ya 12 homonymes ajoutés à la famille.

L'année 2015 est l'année de l'achèvement des documents et des dates manquantes. Il n'y a pas de nouvelles découvertes. Le livre montre les premières images de la famille, cartes postales et timbres de Kaatsheuvel avec le timbre Kaatsheuvel.

La famille dispose actuellement de trois principales branches avec les endroits importants de Rotterdam, Kaatsheuvel et De Bilt.

En raison de la vie privée de chacun d'entre vous ne peut pas trouver les dernières informations sur vous-même et votre famille immédiate sur ce site. Sauriez-vous quoi que ce soit à ce sujet, s'il vous plaît écrivez-moi, afin que je puisse personnellement fournir cette information. Avez-vous l'autre matériel intéressant ou des informations sur la famille, faites le moi savoir.

E-mail

begin pagina

Rendición de cuentas.

La investigación sobre su vecino y parientes lejanos es una actividad intensiva, pero también un gran reto. Una vez que haya avanzado tanto que se plantea no diariamente "nueva" familia, entonces llega el momento más cerca de volver a publicar muchos materiales que se encuentran.

Este sitio es el resultado de muchas horas de investigación. Gradual acumulación, ampliación y mejora de la información desde abril de 2006 en marcha. En los años 2007 y 2008, sobre todo la expansión de las generaciones actuales estudió. Esto ha llevado a una expansión de más de 70 homónimos (van der Linden y Van der Lienden) y más de 1.000 miembros de la familia relacionados. A principios de 2009 la familia por más de 400 van der Linden y Van der Liendens y emplea a más de 5800 personas en-leyes familias.

En 2009, la historia de las diferentes familias investigarse más a fondo antes de 1800. Una nueva homónimo se añade así a la segunda generación, pero hasta ahora se ha mantenido. Al nacer / bautismo También uno nacido en 2008 está incluido. La información sobre muchas suegros familia se ha ampliado considerablemente. Los detalles de todo este trabajo de investigación se enumeran en el menú de la izquierda "descendiente".

En 2010, en busca de más información sobre las generaciones más antiguas de la familia. Esto puso de manifiesto dos mago separado a la luz. Una distinción mago es un testamento, pero la diferencia no es que los padres a establecer su legado para sus hijos. Los niños a ponerse tras la muerte de sus padres a determinar cómo se dividen el legado de sus padres juntos. También en los diversos pueblos de Oriente Brabante buscado "van der Linden"s. Dado que la investigación aún no ha dado lugar a un acoplamiento de las familias, cuyos detalles se incluyen en el menú de la izquierda "sin familia".

Investigación en el año 2011 se ha producido ningún avance en los distintos pueblos en East Brabant. Sin embargo, una conexión que se acercara, en el sentido de que más información conduce a la conclusión provisional de que probablemente no hay conexión. Algunas familias en-leyes han sido asignadas. El pedigrí está hecho totalmente a todos los descendientes del antepasado más antiguo y su familia inmediata para incluir por su nombre.

En 2012 todas las familias de desaparecidos y datos desconocidos de las personas (un total de más de 1.150 personas) seleccionados y agregados; esto se hizo principalmente a través de la Internet, donde cada vez más documentos originales directamente a ver.

También en 2013, los documentos que faltan y los datos de 601 personas seleccionan y agregan. Sólo un Van der Linden se encuentra en las ramas modernas de la familia; por desgracia, era una niña que nació muerto.

La muerte de Gosuinus van der Linden en 1832 en Hoorn, el matrimonio de su hija María con Gerrit Verbiest en 1835 en Leiden y sus ocho hijos son hallazgos importantes en 2014. Los cinco hijos de Jan van der Linden y María Magdalena Kriellaart añaden con más detalles. Todos pertenecen a la rama de Rotterdam de la familia. Tycho van der Linden, nacido el 5 de mayo de 2014 en Delft es actualmente el más joven en el árbol familiar. En total hay 12 mismo nombre añadido a la familia.

El año 2015 es el año de finalización de los documentos y las fechas que faltan. No hay nuevos descubrimientos. El libro muestra las primeras imágenes de la familia, tarjetas postales de Kaatsheuvel y sellos con el sello Kaatsheuvel.

La familia tiene actualmente tres ramas principales con los lugares importantes de Rotterdam, Kaatsheuvel y De Bilt.

Debido a la privacidad de todos ustedes no pueden encontrar la información más reciente acerca de usted y su familia inmediata en este sitio. ¿Sabría algo sobre esto, me envía por favor, para que yo pueda ofrecer personalmente esta información. ¿Tiene usted otro interesante material o información acerca de la familia, que me haga saber.

E-mail

begin pagina